‹ go back

18th November - Elkerliek Hospital is the fourth Dutch hospital this year to put their trust in the Sensium system. The hospital has started a continuous monitoring pilot, and is using Sensium to achieve earlier intervention and preventing ICU admissions.

Read the whole news article from Elkerliek in English or Dutch.

 Continuous monitoring brings deterioration of patients into focus at an early stage
 

Patients who are admitted to hospital are regularly monitored. How is their blood pressure, breathing, oxygen level, temperature and heart rate? This data is checked at least three times a day. But what if problems arise just after such a check-up? Elkerliek Hospital will be running a pilot with two technological tools that continuously monitor the vital functions of patients: the smart plaster and telemetry.

 

 

"You want to know if a hospitalised patient is not getting sicker," says intensivist Crétien Jacobs. "So ideally you want to know how someone is doing all the time, especially at night. The last measurement takes place around ten o'clock in the evening, the first one at eight o'clock in the morning. That's ten hours between which you have no information, unless you wake the patient."

 

Smart plaster

New technological tools, which the Elkerliek is now going to pilot, offer the possibility of continuously monitoring a patient. One such tool is the Sensium patch. This is a comfortable, small patch that is placed on the patient's chest. The patch measures heart rate, temperature and respiration rate every two minutes. If these values fall outside a certain range for fifteen minutes, the nurse receives a notification on the phone so that she can go and check on the patient. And this happens 24 hours a day.

 

More rest

Pilots with both new technologies will be carried out from autumn 2021 onwards. Crétien Jacobs: "The most important goal of both technological tools is that any deterioration in a patient's condition can be detected sooner, so that we can intervene more quickly. This may prevent admission to intensive care, for example. During the course of the pilot project, the Elkerliek will determine which form of monitoring can best be used for a specific patient group.

 

More peace and confidence

In the next six months, the smart patch and telemetry will be used in a number of nursing departments at the Elkerliek. In addition to the effect on care, TU/e will also measure satisfaction with the new method among both patients and staff. Nurses are positive about the new possibilities. One of them is Marjolein van Rooij: "Certainly at night it gives more rest and confidence, also for the patient. It is easier to go to sleep knowing that the vital signs are constantly monitored. I am therefore curious about the results of the pilot project.

 

Future

Pilots are currently being conducted in several places in the country with the installation of smart plasters in people's homes, for example. In those cases, the vital signs of patients are monitored remotely in the hospital. In this way, patients may be discharged sooner and continue their recovery in their own environment. In the future, the Elkerliek hospital certainly sees possibilities to work with this in the Helmond-De Peel region as well. In anticipation of this development, the hospital first wants to gain experience with this form of continuous monitoring.

 

 

 

Dutch - original article

 

Continue monitoring brengt achteruitgang patiënten vroegtijdig in beeld

 

Patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, worden regelmatig gecontroleerd. Hoe is het met de bloeddruk, de ademhaling, zuurstofgehalte, de temperatuur en de hartslag? Minimaal drie keer per dag worden deze gegevens gecheckt. Maar wat nou als er problemen optreden net ná zo’n controle? In het Elkerliek ziekenhuis loopt de komende tijd een pilot met twee technologische hulpmiddelen die de vitale functies van patiënten continu in de gaten houden: de slimme pleister en telemetrie. 

“Je wilt weten of een opgenomen patiënt niet zieker aan het worden is”, zegt intensivist Crétien Jacobs. “Het liefst wil je dus continu weten hoe het met iemand gaat. Zeker bijvoorbeeld in de nacht. De laatste meting vindt rond tien uur ’s avonds plaats, de eerste om acht uur ’s ochtends. Daar zit tien uur tussen dat je geen informatie hebt, tenzij je de patiënt wakker maakt.”

Slimme pleister
Nieuwe technologische hulpmiddelen, waarmee het Elkerliek nu een pilot gaat doen, bieden de mogelijkheid om een patiënt continu te monitoren. Een van die middelen is de slimme pleister. Dat is een comfortabel, klein blokje dat bij de patiënt op de borst wordt geplakt. De pleister meet iedere twee minuten de hartslag, temperatuur en de ademfrequentie. Komen die waarden gedurende vijftien minuten buiten een bepaalde marge, dan krijgt de verpleegkundige een signaal op de telefoon, zodat ze bij deze patiënt kan gaan kijken. En dat 24 uur per dag.

Telemetrie
Een ander apparaat dat continu meet is telemetrie. Een aantal elektroden is daarbij via draadjes verbonden met een zendertje dat de patiënt bij zich draagt. Deze elektroden meten de hartslag, ademfrequentie en het zuurstofgehalte in het bloed. Ook hier krijgt de verpleegkundige een signaal als de waarden te hoog of te laag worden. Het voortdurend kunnen meten van het zuurstofgehalte in het bloed is bijvoorbeeld bij patiënten met COVID-19 van groot belang. De ervaring van de afgelopen periode leerde dat het zuurstofgehalte in het bloed van COVID-19 patiënten soms erg snel daalde. Deze patiënten moet je dus extra goed in de gaten houden.

Meer rust
Met beide nieuwe technologieën worden vanaf najaar 2021 pilots gedaan. Crétien Jacobs: “Belangrijkste doel van beide technologische hulpmiddelen is dat eventuele achteruitgang van een patiënt sneller gesignaleerd wordt, zodat we sneller kunnen ingrijpen. Daarmee kan bijvoorbeeld opname op de intensive care voorkomen worden.” Gedurende de looptijd van de pilot kijkt het Elkerliek welke vorm van monitoring het beste bij een specifieke patiëntengroep kan worden ingezet.

Meer rust en vertrouwen
De komende zes maanden worden de slimme pleister en telemetrie op een aantal verpleegafdelingen van het Elkerliek ingezet. Naast het effect op de zorg wordt door de TU/e de tevredenheid met de nieuwe werkwijze bij zowel patiënten als medewerkers gemeten. Verpleegkundigen zijn op voorhand positief over de nieuwe mogelijkheden. Een van hen is Marjolein van Rooij: “Zeker ’s nachts geeft het meer rust en vertrouwen. Ook voor de patiënt zelf. Je gaat toch makkelijker slapen als je weet dat de vitale functies continu in de gaten worden gehouden. Ik ben dan ook benieuwd wat de resultaten van de pilot zijn.” 

Toekomst
Op meerdere plaatsen in het land worden op dit moment pilots uitgevoerd met het plaatsen van bijvoorbeeld slimme pleisters bij mensen thuis. Hierbij worden de vitale waarden van patiënten in het ziekenhuis, op afstand dus, gemonitord. Patiënten kunnen op die manier mogelijk eerder ontslagen worden en in de eigen omgeving verder herstellen. Het Elkerliek ziekenhuis ziet in de toekomst zeker mogelijkheden om hier ook in de regio Helmond-De Peel mee te werken. Vooruitlopend op die ontwikkeling wil het ziekenhuis eerst zelf ervaring opdoen met deze vorm van continue monitoring.

‹ go back